Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Nghiên cứu khoa học

Kế thừa và phát triển những giá trị cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943

Đăng ngày 14-02-2023 16:30
458 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Cách đây 80 năm, bản Đề cương về văn hóa Việt Nam đã ra đời, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cách mạng Việt Nam khi đó, đồng thời đặt nền móng lý luận căn bản và định hướng lâu dài cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam. Qua 80 năm triển khai và kiểm nghiệm trong thực tiễn, ngày nay chúng ta có điều kiện nhìn lại để khẳng định những giá trị trường tồn của bản Đề cương, đồng thời có những điều chỉnh, bổ sung, phát triển để phù hợp hơn với bối cảnh mới.

GS.TS. Từ Thị Loan
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí