Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Nghiên cứu khoa học

Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943: Ngọn cờ tập hợp trí thức tham gia cách mạng

Đăng ngày 16-02-2023 16:26
260 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Có một câu hỏi đặt ra là, vì sao cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có sức lôi cuốn nhiều trí thức, các nhà hoạt động xã hội có xu hướng chính trị khác với Đảng Cộng sản đến với cuộc cách mạng do Đảng lãnh đạo như vậy? Có nhiều nguyên nhân, nhưng qua hiện tượng Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, chúng ta có thể tìm thấy một trong những câu trả lời.

Phạm Quang Long
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí