Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Tin trong nước

Hà Tĩnh luôn xem văn hóa là mục tiêu, động lực của sự phát triển

Đăng ngày 24-11-2021 08:37
534 Lượt xem
Xem cỡ chữ

78 năm trôi qua, kể từ ngày đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khởi thảo “Đề cương về văn hóa Việt Nam”, những vấn đề lý luận về văn hóa của Đảng vẫn luôn có giá trị thực tiễn, được phát triển, nâng tầm trong quá trình xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Bùi Minh Huệ
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí