Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Hoạt động nghiệp vụ
Tam nguyên Vũ Phạm Hàm - vị Thám hoa cuối cùng của triều Nguyễn

Tam nguyên Vũ Phạm Hàm - vị Thám hoa cuối cùng của triều Nguyễn

04-05-2023
Tại phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội có một con đường mang tên nhà khoa bảng Vũ Phạm Hàm nối dài từ ngã tư giao với đường Trung Kính đến cầu 361. Nhưng có lẽ, ít ai biết được ông là một vị đại khoa đỗ đầu trong ba kì thi Hương, Hội, Đình và cũng là vị Thám hoa cuối cùng của triều Nguyễn.
Chiến thắng 30/4 - Đỉnh cao chói lọi của sự nghiệp giải phóng dân tộc

Chiến thắng 30/4 - Đỉnh cao chói lọi của sự nghiệp giải phóng dân tộc

24-04-2023
Năm 2023, kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống. Năm 2023 cũng được Đảng và Nhà nước xác định là năm bản lề thực hiện các chương trình...
Huỳnh Tấn Phát – biểu tượng của khối Đại đoàn kết dân tộc

Huỳnh Tấn Phát – biểu tượng của khối Đại đoàn kết dân tộc

24-04-2023
Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát - một trí thức tài năng, một người cộng sản kiên trung, một ngọn cờ tiêu biểu của khối đại đoàn kết dân tộc. Sẵn sàng từ bỏ danh vọng và cuộc sống giàu sang, đồng chí đã dấn thân vào con đường cách mạng đầy hy sinh, gian khổ, đã cống hiến trọn đời mình vì sự nghiệp...
Từ Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 và 80 năm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

Từ Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 và 80 năm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

28-02-2023
Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 được ví như tuyên ngôn, cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa và cách mạng, có ý nghĩa khai sáng, mở đường cho cách mạng Việt Nam, nhất là lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; định hình những quan điểm, nguyên tắc cơ bản cho thời kỳ đó và tiếp tục được bổ sung, phát...
Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943: Ngọn cờ tập hợp trí thức tham gia cách mạng

Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943: Ngọn cờ tập hợp trí thức tham gia cách mạng

16-02-2023
Có một câu hỏi đặt ra là, vì sao cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có sức lôi cuốn nhiều trí thức, các nhà hoạt động xã hội có xu hướng chính trị khác với Đảng Cộng sản đến với cuộc cách mạng do Đảng lãnh đạo như vậy? Có nhiều nguyên nhân, nhưng qua hiện tượng Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943,...
Kế thừa và phát triển những giá trị cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943

Kế thừa và phát triển những giá trị cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943

14-02-2023
Cách đây 80 năm, bản Đề cương về văn hóa Việt Nam đã ra đời, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cách mạng Việt Nam khi đó, đồng thời đặt nền móng lý luận căn bản và định hướng lâu dài cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam. Qua 80 năm triển khai và kiểm nghiệm trong thực tiễn, ngày nay chúng ta có...
Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không: Chiến thắng của sức mạnh văn hóa Việt Nam

Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không: Chiến thắng của sức mạnh văn hóa Việt Nam

21-12-2022
Năm mươi năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đã đi vào lịch sử dân tộc ta, trở thành một dấu ấn chói lọi, một kỳ tích vô song của thế kỷ XX. Chiến thắng vĩ đại này là sự minh chứng hùng hồn về sức mạnh của văn hóa Việt Nam, là chiến thắng của ý chí, bản lĩnh,...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí